Falling - Clara Lieu

l u b a n g, stagnasi
duduk, akar
arang, pesan
tali, tajam
m e l i h a t, memendam
menyakiti, r e n t a n
sendiri, mereka
abu, h a r a p
darah, pikiran
gagal, kusut
lubang, stagnasi


LABEL: 30HariBercerita , Asa , Human , Rasa , What I Think